Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Quản lý bộ nhớ

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Một cấu trúc phân bổ bộ nhớ/chức năng miễn phí của bộ nhớ.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mem_alloc
mem_free
MemoryFree
mem_realloc
MemoryReallocate

Thuộc tính công khai

mem_alloc

MemoryAllocate nl::MemoryManagement::mem_alloc

mem_free

MemoryFree nl::MemoryManagement::mem_free

mem_realloc

MemoryReallocate nl::MemoryManagement::mem_realloc