Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Quản lý bộ nhớ

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Cấu trúc c của các chức năng cấp phát / giải phóng bộ nhớ.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mem_alloc
mem_free
MemoryFree
mem_realloc
MemoryReallocate

Thuộc tính công cộng

mem_alloc

MemoryAllocate nl::MemoryManagement::mem_alloc

mem_free

MemoryFree nl::MemoryManagement::mem_free

mem_realloc

MemoryReallocate nl::MemoryManagement::mem_realloc