nl::MemoryManagement

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Cấu trúc c của các hàm phân bổ/giải phóng bộ nhớ.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mem_alloc
mem_free
MemoryFree
mem_realloc
MemoryReallocate

Thuộc tính công khai

mem_alloc

MemoryAllocate nl::MemoryManagement::mem_alloc

mem_free

MemoryFree nl::MemoryManagement::mem_free

mem_realloc

MemoryReallocate nl::MemoryManagement::mem_realloc