Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Quản lý bộ nhớ

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Một cấu trúc phân bổ bộ nhớ/chức năng miễn phí của bộ nhớ.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mem_alloc
mem_free
MemoryFree
mem_realloc
MemoryReallocate

Thuộc tính công khai

mem_alloc

MemoryAllocate nl::MemoryManagement::mem_alloc

mem_free

MemoryFree nl::MemoryManagement::mem_free

mem_realloc

MemoryReallocate nl::MemoryManagement::mem_realloc