Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: SerializedByteString

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mBuf
uint8_t *
Con trỏ đến chuỗi byte.
mLen
uint32_t
Số byte trong chuỗi byte.

Thuộc tính công cộng

mBuf

uint8_t * nl::SerializedByteString::mBuf

Con trỏ đến chuỗi byte.

mLen

uint32_t nl::SerializedByteString::mLen

Số byte trong chuỗi byte.