nl::SerializedByteString

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mBuf
uint8_t *
Con trỏ đến chuỗi byte.
mLen
uint32_t
Số byte trong chuỗi byte.

Thuộc tính công khai

mBuf

uint8_t * nl::SerializedByteString::mBuf

Con trỏ đến chuỗi byte.

mLen

uint32_t nl::SerializedByteString::mLen

Số byte trong chuỗi byte.