nl :: SerializedByteString

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mBuf
uint8_t *
Con trỏ tới chuỗi byte.
mLen
uint32_t
Số byte trong chuỗi byte.

Thuộc tính công cộng

mBuf

uint8_t * nl::SerializedByteString::mBuf

Con trỏ tới chuỗi byte.

mLen

uint32_t nl::SerializedByteString::mLen

Số byte trong chuỗi byte.