Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: SerializedByteString

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mBuf
uint8_t *
Con trỏ tới chuỗi byte.
mLen
uint32_t
Số byte trong chuỗi byte.

Thuộc tính công cộng

mBuf

uint8_t * nl::SerializedByteString::mBuf

Con trỏ tới chuỗi byte.

mLen

uint32_t nl::SerializedByteString::mLen

Số byte trong chuỗi byte.