Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: SerializedFieldTypeFloatingPoint64_array

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

buf
double *
num
uint32_t

Thuộc tính công cộng

buf

double * nl::SerializedFieldTypeFloatingPoint64_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeFloatingPoint64_array::num