Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::SerializeFieldTypeInt16_array

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

buf
int16_t *
num
uint32_t

Thuộc tính công khai

CANNOT TRANSLATE

int16_t * nl::SerializedFieldTypeInt16_array::buf

số

uint32_t nl::SerializedFieldTypeInt16_array::num