Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: SerializedFieldTypeInt32_array

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

buf
int32_t *
num
uint32_t

Thuộc tính công khai

buf

int32_t * nl::SerializedFieldTypeInt32_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeInt32_array::num