nl::SerializeFieldTypeInt64_mảng

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

buf
int64_t *
num
uint32_t

Thuộc tính công khai

CANNOT TRANSLATE

int64_t * nl::SerializedFieldTypeInt64_array::buf

số

uint32_t nl::SerializedFieldTypeInt64_array::num