Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::SerializeFieldTypeInt8_array

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

buf
int8_t *
num
uint32_t

Thuộc tính công khai

CANNOT TRANSLATE

int8_t * nl::SerializedFieldTypeInt8_array::buf

số

uint32_t nl::SerializedFieldTypeInt8_array::num