Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::SerialatedFieldTypeUInt16_mảng

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

buf
uint16_t *
num
uint32_t

Thuộc tính công khai

CANNOT TRANSLATE

uint16_t * nl::SerializedFieldTypeUInt16_array::buf

số

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUInt16_array::num