Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::SerialatedFieldTypeUInt32_mảng

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

buf
uint32_t *
num
uint32_t

Thuộc tính công khai

CANNOT TRANSLATE

uint32_t * nl::SerializedFieldTypeUInt32_array::buf

số

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUInt32_array::num