Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::SerialatedFieldTypeUInt32_mảng

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

buf
uint32_t *
num
uint32_t

Thuộc tính công khai

CANNOT TRANSLATE

uint32_t * nl::SerializedFieldTypeUInt32_array::buf

số

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUInt32_array::num