Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: SerializedFieldTypeUInt64_array

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

buf
uint64_t *
num
uint32_t

Thuộc tính công cộng

buf

uint64_t * nl::SerializedFieldTypeUInt64_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUInt64_array::num