Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::SerializeFieldTypeUInt64_mảng

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

buf
uint64_t *
num
uint32_t

Thuộc tính công khai

CANNOT TRANSLATE

uint64_t * nl::SerializedFieldTypeUInt64_array::buf

số

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUInt64_array::num