Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: SerializedFieldTypeUInt8_array

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

buf
uint8_t *
num
uint32_t

Thuộc tính công cộng

buf

uint8_t * nl::SerializedFieldTypeUInt8_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUInt8_array::num