Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: SerializedFieldTypeUInt8_array

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

buf
uint8_t *
num
uint32_t

Thuộc tính công cộng

buf

uint8_t * nl::SerializedFieldTypeUInt8_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUInt8_array::num