Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: SerializedFieldTypeUTF8String_array

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

buf
char **
num
uint32_t

Thuộc tính công cộng

buf

char ** nl::SerializedFieldTypeUTF8String_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUTF8String_array::num