Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: ConnectivityManager :: ThreadPollingConfig

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/ConnectivityManager.h>

Thông tin mô tả hành vi thăm dò Chủ đề mong muốn của một thiết bị.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

ActivePollingIntervalMS
uint32_t
Khoảng thời gian mà thiết bị thăm dò bộ định tuyến Thread chính của nó khi có các trao đổi Weave đang hoạt động.
InactivePollingIntervalMS
uint32_t
Khoảng thời gian mà thiết bị thăm dò bộ định tuyến Thread chính của nó khi KHÔNG có hoạt động trao đổi Weave nào đang diễn ra.

Chức năng công cộng

Clear ()
void

Thuộc tính công cộng

ActivePollingIntervalMS

uint32_t nl::Weave::DeviceLayer::ConnectivityManager::ThreadPollingConfig::ActivePollingIntervalMS

Khoảng thời gian mà thiết bị thăm dò bộ định tuyến Thread chính của nó khi có các trao đổi Weave đang hoạt động.

Chỉ có ý nghĩa khi thiết bị hoạt động như một nút cuối buồn ngủ.

InactivePollingIntervalMS

uint32_t nl::Weave::DeviceLayer::ConnectivityManager::ThreadPollingConfig::InactivePollingIntervalMS

Khoảng thời gian mà thiết bị thăm dò bộ định tuyến Thread chính của nó khi KHÔNG có hoạt động trao đổi Weave nào đang diễn ra.

Chỉ có ý nghĩa khi thiết bị hoạt động như một nút cuối buồn ngủ.

Chức năng công cộng

Thông thoáng

void nl::Weave::DeviceLayer::ConnectivityManager::ThreadPollingConfig::Clear()