Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::DeviceOverlay::SoftwareUpdateManager::RetryParam

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

NumRetries
uint32_t
Chỉ định số lần thử lại.

Thuộc tính công khai

Số lần

uint32_t nl::Weave::DeviceLayer::SoftwareUpdateManager::RetryParam::NumRetries

Chỉ định số lần thử lại.

Sự kiện này được đặt lại khi cập nhật phần mềm thành công.