Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::JNILibraryMethod

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

ClassName
const char *
MethodFunction
void *
MethodName
const char *
MethodSignature
const char *

Thuộc tính công khai

Tên lớp

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::ClassName

Phương thức

void * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodFunction

Tên phương thức

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodName

Chữ ký phương thức

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodSignature