Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::JNILibraryMethod

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

ClassName
const char *
MethodFunction
void *
MethodName
const char *
MethodSignature
const char *

Thuộc tính công khai

Tên lớp

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::ClassName

Phương thức

void * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodFunction

Tên phương thức

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodName

Chữ ký phương thức

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodSignature