Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: JNILibraryMethod

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

ClassName
const char *
MethodFunction
void *
MethodName
const char *
MethodSignature
const char *

Thuộc tính công cộng

Tên lớp

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::ClassName

MethodFunction

void * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodFunction

MethodName

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodName

Phương pháp Chữ ký

const char * nl::Weave::JNILibraryMethod::MethodSignature