Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: BDXHandlers

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mErrorHandler
mGetBlockHandler
mPutBlockHandler
mReceiveAcceptHandler
mRejectHandler
mSendAcceptHandler
mXferDoneHandler
mXferErrorHandler

Thuộc tính công cộng

mErrorHandler

ErrorHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mErrorHandler

mGetBlockHandler

GetBlockHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mGetBlockHandler

mPutBlockHandler

PutBlockHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mPutBlockHandler

mReceiveAcceptHandler

ReceiveAcceptHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mReceiveAcceptHandler

mRejectHandler

RejectHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mRejectHandler

mSendAcceptHandler

SendAcceptHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mSendAcceptHandler

mXferDoneHandler

XferDoneHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mXferDoneHandler

mXferErrorHandler

XferErrorHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mXferErrorHandler