Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::BDX_ Developmentment::BDXHandlers

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mErrorHandler
mGetBlockHandler
mPutBlockHandler
mReceiveAcceptHandler
mRejectHandler
mSendAcceptHandler
mXferDoneHandler
mXferErrorHandler

Thuộc tính công khai

Trình xử lý lỗi

ErrorHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mErrorHandler

mGetBlockHandler

GetBlockHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mGetBlockHandler

m

PutBlockHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mPutBlockHandler

mNhậnRecognize xử lý

ReceiveAcceptHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mReceiveAcceptHandler

Trình xử lý từ chối

RejectHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mRejectHandler

mSendSendHandler

SendAcceptHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mSendAcceptHandler

Trình xử lý hoàn thành

XferDoneHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mXferDoneHandler

Trình xử lý lỗi mXfererror

XferErrorHandler nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BDXHandlers::mXferErrorHandler