nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::Commandsender::OutEventParam

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/CommandSender.h>

Dữ liệu được trả về trở lại đối tượng CommandCommand từ một hàm EventCallback.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

defaultHandlerCalled
bool
phải được đặt nếu DefaultEventHandler đã được gọi

Hàm công khai

Clear(void)
void

Thuộc tính công khai

Trình xử lý mặc định được gọi

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CommandSender::OutEventParam::defaultHandlerCalled

phải được đặt nếu DefaultEventHandler đã được gọi

Hàm công khai

Quang đãng

void nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CommandSender::OutEventParam::Clear(
  void
)