nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CommandSender::SynchronizedTraitState

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/CommandSender.h>

Tóm tắt

Lưu ý: Lớp này giúp bạn biết liệu một TraitDataSink được liên kết có nắm bắt được tất cả tác dụng phụ của một lệnh hay không. Lớp CommandSender chịu trách nhiệm điền thông tin cần thiết tại thời điểm truyền yêu cầu và nhận phản hồi. Ứng dụng có thể sử dụng phương thức này theo một trong hai phương thức: a) Có phiên bản dữ liệu hợp lệ trong bồn lưu trữ dữ liệu trước khi bắt đầu gửi lệnh b) Không có phiên bản dữ liệu hợp lệ trước khi bắt đầu gửi lệnh.

Trong trường hợp trước, phiên bản của bồn lưu trữ dữ liệu trước khi gửi lệnh sẽ được xác định, cho phép kết luận chính xác sau này về việc liệu bồn lưu trữ dữ liệu đã được xử lý hay chưa.

Trong trường hợp sau, việc không có phiên bản trước dẫn đến logic suy luận việc đồng bộ hoá trở lại phương pháp phỏng đoán dựa trên cửa sổ. Điều này là do sự hiện diện của các phiên bản dữ liệu ngẫu nhiên có thể khiến phiên bản dữ liệu đã nhận từ nhà xuất bản chuyển sang số tiếp nhận lệnh thấp hơn.

Hàm công khai

HasDataCaughtUp(void)
bool
Init()

Hàm công khai

HasDataCaughtUp

bool HasDataCaughtUp(
  void
)

Bắt đầu

WEAVE_ERROR Init()