Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: ConstSchemaVersionRange

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mMaxVersion
SchemaVersion
mMinVersion
SchemaVersion

Thuộc tính công cộng

mMaxVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ConstSchemaVersionRange::mMaxVersion

mMinVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ConstSchemaVersionRange::mMinVersion