Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ConstSchemaVersionRange

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mMaxVersion
SchemaVersion
mMinVersion
SchemaVersion

Thuộc tính công khai

Phiên bản tối đa mMax

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ConstSchemaVersionRange::mMaxVersion

Phiên bản mMin

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ConstSchemaVersionRange::mMinVersion