Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ConstSchemaVersionRange

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mMaxVersion
SchemaVersion
mMinVersion
SchemaVersion

Thuộc tính công khai

Phiên bản tối đa mMax

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ConstSchemaVersionRange::mMaxVersion

Phiên bản mMin

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ConstSchemaVersionRange::mMinVersion