Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DebugLogContext

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mArgs
va_list
mFmt
const char *
mRegion
const char *

Thuộc tính công khai

mArgs

va_list nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DebugLogContext::mArgs

mFmt

const char * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DebugLogContext::mFmt

khu vực

const char * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DebugLogContext::mRegion