Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: EventSchema

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Cấu trúc xác định một lược đồ cho siêu dữ liệu sự kiện.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mDataSchemaVersion
SchemaVersion
mImportance
Tầm quan trọng.
mMinCompatibleDataSchemaVersion
SchemaVersion
mProfileId
uint32_t
ID của hồ sơ.
mStructureType
uint32_t
Loại cấu trúc.

Thuộc tính công cộng

mDataSchemaVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mDataSchemaVersion

mImportance

ImportanceType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mImportance

Tầm quan trọng.

mMinComp Tương thíchDataSchemaVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mMinCompatibleDataSchemaVersion

mProfileId

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mProfileId

ID của hồ sơ.

mStructureType

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mStructureType

Loại cấu trúc.