Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: EventSchema

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Cấu trúc xác định một lược đồ cho siêu dữ liệu sự kiện.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mDataSchemaVersion
SchemaVersion
mImportance
Tầm quan trọng.
mMinCompatibleDataSchemaVersion
SchemaVersion
mProfileId
uint32_t
ID của hồ sơ.
mStructureType
uint32_t
Loại cấu trúc.

Thuộc tính công cộng

mDataSchemaVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mDataSchemaVersion

mImportance

ImportanceType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mImportance

Tầm quan trọng.

mMinComp Tương thíchDataSchemaVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mMinCompatibleDataSchemaVersion

mProfileId

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mProfileId

ID của hồ sơ.

mStructureType

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventSchema::mStructureType

Loại cấu trúc.