nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ExternalEvents

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Cấu trúc để theo dõi các sự kiện được lưu trữ trên nền tảng.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

ExternalEvents(void)

Thuộc tính công khai

mFetchEventsFunct
Lệnh gọi lại được dùng để tìm nạp các mã nhận dạng ở trên.
mFirstEventID
Mã sự kiện đầu tiên được lưu trữ bên ngoài.
mLastEventID
Mã sự kiện cuối cùng được lưu trữ bên ngoài.
mNotifyEventsDeliveredFunct
mNotifyEventsEvictedFunct

Hàm công khai

Invalidate(void)
void
IsValid(void) const
bool

Thuộc tính công khai

mFetchEventsFunct

FetchExternalEventsFunct nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ExternalEvents::mFetchEventsFunct

Lệnh gọi lại được dùng để tìm nạp các mã nhận dạng ở trên.

mFirstEventID

event_id_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ExternalEvents::mFirstEventID

Mã sự kiện đầu tiên được lưu trữ bên ngoài.

mLastEventID

event_id_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ExternalEvents::mLastEventID

Mã sự kiện cuối cùng được lưu trữ bên ngoài.

mNotifyEventsDeliveredFunct

NotifyExternalEventsDeliveredFunct nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ExternalEvents::mNotifyEventsDeliveredFunct

mNotifyEventsEvictedFunct

NotifyExternalEventsEvictedFunct nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ExternalEvents::mNotifyEventsEvictedFunct

Hàm công khai

ExternalEvents

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ExternalEvents::ExternalEvents(
  void
)

Vô hiệu hóa

void nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ExternalEvents::Invalidate(
  void
)

IsValid

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ExternalEvents::IsValid(
  void
) const