nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

Một lớp trợ giúp được dùng khi khởi chạy tính năng quản lý ghi nhật ký.

Tóm tắt

Lớp này được dùng để đóng gói tài nguyên được phương thức gọi phân bổ và biểu thị các tài nguyên dùng trong việc ghi nhật ký các sự kiện có mức độ quan trọng cụ thể. Xin lưu ý rằng mặc dù tài nguyên tham chiếu đến bộ đếm chỉ được sử dụng theo một mức độ quan trọng cụ thể, nhưng các vùng đệm sẽ được dùng chung giữa mức độ quan trọng của this và các sự kiện "quan trọng hơn".

Thuộc tính công khai

mBuffer
void *
Vùng đệm được dùng làm bộ nhớ ở mức độ quan trọng cụ thể và chia sẻ với nhiều sự kiện quan trọng hơn.
mBufferSize
size_t
Kích thước của mBuffer, tính bằng byte.
mCounterEpoch
uint32_t
Khoảng thời gian dùng khi bộ đếm liên tục tăng dần.
mCounterKey
nl::Weave::Platform::PersistedStorage::Key *
Tên của bộ đếm cố định đặt tên khoá cho các sự kiện có tầm quan trọng này.
mCounterStorage
Bộ nhớ do ứng dụng cung cấp cho bộ đếm liên tục đối với mức độ quan trọng này.
mImportance
Ghi nhật ký mức độ quan trọng liên quan đến các tài nguyên được cung cấp trong cấu trúc này.

Thuộc tính công khai

mBuffer

void * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mBuffer

Vùng đệm được dùng làm bộ nhớ ở mức độ quan trọng cụ thể và chia sẻ với nhiều sự kiện quan trọng hơn.

Không được là NULL. Phải đủ lớn để chứa sự kiện lớn nhất mà hệ thống phát ra.

mBufferSize

size_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mBufferSize

Kích thước của mBuffer, tính bằng byte.

mCounterEpoch

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mCounterEpoch

Khoảng thời gian dùng khi bộ đếm liên tục tăng dần.

Khi giá trị là 0, bộ đếm cố định sẽ không được dùng cho mức độ quan trọng này.

mCounterKey

nl::Weave::Platform::PersistedStorage::Key * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mCounterKey

Tên của bộ đếm cố định đặt tên khoá cho các sự kiện có tầm quan trọng này.

Khi giá trị là NULL, bộ đếm cố định sẽ không được dùng cho mức độ quan trọng này.

mCounterStorage

nl::Weave::PersistedCounter * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mCounterStorage

Bộ nhớ do ứng dụng cung cấp cho bộ đếm liên tục đối với mức độ quan trọng này.

Khi giá trị NULL, bộ đếm cố định sẽ không được dùng cho mức độ quan trọng này.

mImportance

ImportanceType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LogStorageResources::mImportance

Ghi nhật ký mức độ quan trọng liên quan đến các tài nguyên được cung cấp trong cấu trúc này.