Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: ReclaimEventCtx

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mEventBuffer
mSpaceNeededForEvent
size_t

Thuộc tính công cộng

mEventBuffer

CircularEventBuffer * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ReclaimEventCtx::mEventBuffer

mSpaceNeededForEvent

size_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ReclaimEventCtx::mSpaceNeededForEvent