Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: ReclaimEventCtx

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mEventBuffer
mSpaceNeededForEvent
size_t

Thuộc tính công cộng

mEventBuffer

CircularEventBuffer * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ReclaimEventCtx::mEventBuffer

mSpaceNeededForEvent

size_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ReclaimEventCtx::mSpaceNeededForEvent