Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: ReclaimEventCtx

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mEventBuffer
mSpaceNeededForEvent
size_t

Thuộc tính công cộng

mEventBuffer

CircularEventBuffer * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ReclaimEventCtx::mEventBuffer

mSpaceNeededForEvent

size_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ReclaimEventCtx::mSpaceNeededForEvent