Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SingleResourceTraitCatalog::CatalogItem

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mInstanceId
uint64_t
mItem
T *

Thuộc tính công khai

mInstanceId

uint64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SingleResourceTraitCatalog::CatalogItem::mInstanceId

mục

T * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SingleResourceTraitCatalog::CatalogItem::mItem