Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::GóiClient::Lần quan sát cuối cùng

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mEventId
uint64_t
mImportance
uint8_t
mSourceId
uint64_t

Thuộc tính công khai

mã sự kiện hằng tháng

uint64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::LastObservedEvent::mEventId

Tầm quan trọng của tài khoản

uint8_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::LastObservedEvent::mImportance

mSourceId

uint64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::LastObservedEvent::mSourceId