Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: SubscriptionClient :: Đăng ký lại

Tóm lược

Các loại công khai

RequestType enum

Thuộc tính công khai

mNumRetries
uint32_t
Số lần thử lại, đặt lại khi thử thành công.
mReason
Đã nhận được lỗi về lỗi gần đây nhất.
mRequestType
RequestType
Yêu cầu đang được sao lưu.

Các loại công khai

RequestType

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::ResubscribeParam::RequestType

Thuộc tính công khai

mNumRetries

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::ResubscribeParam::mNumRetries

Số lần thử lại, đặt lại khi thử thành công.

mReason

WEAVE_ERROR nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::ResubscribeParam::mReason

Đã nhận được lỗi về lỗi gần đây nhất.

mRequestType

RequestType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::ResubscribeParam::mRequestType

Yêu cầu đang được sao lưu.