nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::ResubscribeParam

Tóm tắt

Loại công khai

RequestType enum

Thuộc tính công khai

mNumRetries
uint32_t
Số lần thử lại, đặt lại khi thử thành công.
mReason
Lỗi đã nhận được do lỗi gần đây nhất.
mRequestType
RequestType
Yêu cầu đang được sao lưu.

Loại công khai

RequestType

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::ResubscribeParam::RequestType

Thuộc tính công khai

mNumRetries

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::ResubscribeParam::mNumRetries

Số lần thử lại, đặt lại khi thử thành công.

mReason

WEAVE_ERROR nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::ResubscribeParam::mReason

Lỗi đã nhận được do lỗi gần đây nhất.

mRequestType

RequestType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscriptionClient::ResubscribeParam::mRequestType

Yêu cầu đang được sao lưu.