Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: TraitSchemaEngine :: PropertyInfo

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mContextTag
uint8_t
mParentHandle
PropertySchemaHandle

Thuộc tính công cộng

mContextTag

uint8_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitSchemaEngine::PropertyInfo::mContextTag

mParentHandle

PropertySchemaHandle nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitSchemaEngine::PropertyInfo::mParentHandle