Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::UpdateClient::OutEventParam

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

DefaultHandlerCalled
bool

Hàm công khai

Clear()
void

Thuộc tính công khai

Trình xử lý mặc định được gọi

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateClient::OutEventParam::DefaultHandlerCalled

Hàm công khai

Quang đãng

void nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateClient::OutEventParam::Clear()