nl::Weave::Hồ sơ::Echo_Next::WeaveEchoServer::OutEventParam

#include <src/lib/profiles/echo/Next/WeaveEchoServer.h>

Thông số đầu ra cho sự kiện API WeaveEchoServer.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

@198
union nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::OutEventParam::@197
DefaultHandlerCalled
bool
EchoRequestReceived
struct nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::OutEventParam::@197::@199
ResponseDelay
uint32_t
Khoảng thời gian (tính bằng mili giây) để trì hoãn việc gửi phản hồi. Giá trị mặc định là 0.
SuppressResponse
bool
Nếu đúng, hãy ngừng gửi phản hồi. Mặc định là false.

Hàm công khai

Clear()
void

Thuộc tính công khai

@198

union nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::OutEventParam::@197 nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::OutEventParam::@198

Trình xử lý mặc định được gọi

bool nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::OutEventParam::DefaultHandlerCalled

Đã nhận được yêu cầu EchoRequest

struct nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::OutEventParam::@197::@199 nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::OutEventParam::EchoRequestReceived

Độ trễ phản hồi

uint32_t nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::OutEventParam::ResponseDelay

Khoảng thời gian (tính bằng mili giây) để trì hoãn việc gửi phản hồi. Giá trị mặc định là 0.

Phản ứng chặn

bool nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::OutEventParam::SuppressResponse

Nếu đúng, hãy ngừng gửi phản hồi. Mặc định là false.

Hàm công khai

Quang đãng

void nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::OutEventParam::Clear()