Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Nhịp tim:: WeaveHeartbeatSender :: OutEventParam

#include <src/lib/profiles/heartbeat/WeaveHeartbeat.h>

Xuất các tham số cho sự kiện API WeaveHeartbeatSender .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

DefaultHandlerCalled
bool

Chức năng công cộng

Clear ()
void

Thuộc tính công cộng

DefaultHandlerCalled

bool nl::Weave::Profiles::Heartbeat::WeaveHeartbeatSender::OutEventParam::DefaultHandlerCalled

Chức năng công cộng

Thông thoáng

void nl::Weave::Profiles::Heartbeat::WeaveHeartbeatSender::OutEventParam::Clear()