nl::Dệt::Hồ sơ::Thời gian::Nút phân phát

#include <src/lib/profiles/time/WeaveTime.h>

dùng để chỉ định địa chỉ liên hệ để gọi SyncWithNodes mà sẽ mở ra thay vì là một lớp lồng nhau để làm cho việc khai báo lớp TimeSyncNode ngắn hơn, đồng thời khai báo rõ hơn.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mNodeAddr
mNodeId
uint64_t

Thuộc tính công khai

mNodeAddr

IPAddress nl::Weave::Profiles::Time::ServingNode::mNodeAddr

mNodeId

uint64_t nl::Weave::Profiles::Time::ServingNode::mNodeId