Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Thời gian:: ServingNode

#include <src/lib/profiles/time/WeaveTime.h>

được sử dụng để chỉ định các địa chỉ liên hệ để gọi SyncWithNodes Nó được đặt ở trạng thái mở thay vì là một lớp lồng nhau để làm cho khai báo lớp của TimeSyncNode ngắn hơn và cũng khai báo xuất khẩu rõ ràng hơn.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mNodeAddr
mNodeId
uint64_t

Thuộc tính công cộng

mNodeAddr

IPAddress nl::Weave::Profiles::Time::ServingNode::mNodeAddr

mNodeId

uint64_t nl::Weave::Profiles::Time::ServingNode::mNodeId