Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::Time::TimeZoneUtc Offset::Utc OffsetGhi

#include <src/lib/profiles/time/WeaveTime.h>

thông tin chuyển đổi

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mBeginAt_usec
timesync_t
Giờ UTC, được sử dụng kể từ epoch chuẩn, bắt đầu thời gian chuyển đổi này.
mUtcOffset_sec
int32_t
Chênh lệch, tính bằng giây, từ UTC đến giờ địa phương.

Thuộc tính công khai

mStartAt_usec

timesync_t nl::Weave::Profiles::Time::TimeZoneUtcOffset::UtcOffsetRecord::mBeginAt_usec

Giờ UTC, được sử dụng kể từ epoch chuẩn, bắt đầu thời gian chuyển đổi này.

mUtcoffset_sec

int32_t nl::Weave::Profiles::Time::TimeZoneUtcOffset::UtcOffsetRecord::mUtcOffset_sec

Chênh lệch, tính bằng giây, từ UTC đến giờ địa phương.