Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: TLV :: Gỡ lỗi :: DumpContext

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mContext
void *
mWriter
DumpWriter

Thuộc tính công cộng

mContext

void * nl::Weave::TLV::Debug::DumpContext::mContext

mWriter

DumpWriter nl::Weave::TLV::Debug::DumpContext::mWriter