nl :: Dệt :: TLV :: Tiện ích :: FindContext

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mReader
mTag
const uint64_t &

Thuộc tính công cộng

mReader

TLVReader & nl::Weave::TLV::Utilities::FindContext::mReader

mTag

const uint64_t & nl::Weave::TLV::Utilities::FindContext::mTag