nl::Weave::TLV::Tiện ích::FindPredicateContext

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

FindPredicateContext(TLVReader & inReader, IterateHandler inHandler, void *inContext)

Thuộc tính công khai

mContext
void *
mHandler
IterateHandler
mResult

Thuộc tính công khai

Bối cảnh

void * nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mContext

trình xử lý

IterateHandler nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mHandler

kết quả

TLVReader & nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mResult

Hàm công khai

Find Bối cảnh

 nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::FindPredicateContext(
  TLVReader & inReader,
  IterateHandler inHandler,
  void *inContext
)