Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::TLV::Tiện ích::FindPredicateContext

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

FindPredicateContext(TLVReader & inReader, IterateHandler inHandler, void *inContext)

Thuộc tính công khai

mContext
void *
mHandler
IterateHandler
mResult

Thuộc tính công khai

Bối cảnh

void * nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mContext

trình xử lý

IterateHandler nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mHandler

kết quả

TLVReader & nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mResult

Hàm công khai

Find Bối cảnh

 nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::FindPredicateContext(
  TLVReader & inReader,
  IterateHandler inHandler,
  void *inContext
)