Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: TLV :: Tiện ích :: FindPredicateContext

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

FindPredicateContext (TLVReader & inReader, IterateHandler inHandler, void *inContext)

Thuộc tính công cộng

mContext
void *
mHandler
IterateHandler
mResult

Thuộc tính công cộng

mContext

void * nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mContext

mHandler

IterateHandler nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mHandler

mResult

TLVReader & nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::mResult

Chức năng công cộng

FindPredicateContext

 nl::Weave::TLV::Utilities::FindPredicateContext::FindPredicateContext(
  TLVReader & inReader,
  IterateHandler inHandler,
  void *inContext
)