Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: WRMPConfig

#include <src/lib/core/WeaveWRMPConfig.h>

Cấu hình WRMP.

Tóm lược

Thuộc tính công khai

mAckPiggybackTimeout
uint16_t
Thời gian chờ có thể định cấu hình tính bằng mili giây để truyền một tin nhắn Ack đơn lẻ.
mActiveRetransTimeout
uint32_t
Thời gian chờ có thể định cấu hình tính bằng mili giây để truyền lại tất cả các tin nhắn tiếp theo.
mInitialRetransTimeout
uint32_t
Thời gian chờ có thể định cấu hình tính bằng mili giây để truyền lại tin nhắn đã gửi đầu tiên.
mMaxRetrans
uint8_t
Giá trị tối đa cấu hình cho truyền lại trong ExchangeContext .

Thuộc tính công khai

mAckPiggybackTimeout

uint16_t nl::Weave::WRMPConfig::mAckPiggybackTimeout

Thời gian chờ có thể định cấu hình tính bằng mili giây để truyền một tin nhắn Ack đơn lẻ.

mActiveRetransTimeout

uint32_t nl::Weave::WRMPConfig::mActiveRetransTimeout

Thời gian chờ có thể định cấu hình tính bằng mili giây để truyền lại tất cả các tin nhắn tiếp theo.

mInitialRetransTimeout

uint32_t nl::Weave::WRMPConfig::mInitialRetransTimeout

Thời gian chờ có thể định cấu hình tính bằng mili giây để truyền lại tin nhắn đã gửi đầu tiên.

mMaxRetrans

uint8_t nl::Weave::WRMPConfig::mMaxRetrans

Giá trị tối đa cấu hình cho truyền lại trong ExchangeContext .