Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Ấm áp:: ActionEntry

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mAction
ActionFunction
Một chức năng để thực hiện Hành động.
mActionType
Loại Hành động mà Mục nhập này thực hiện.
mNecessaryActiveSystemFeatures
FlagsType
Lưu trữ các Tính năng Hệ thống là điều kiện tiên quyết để thực hiện ở dạng khẳng định của Hành động.

Thuộc tính công cộng

mAction

ActionFunction nl::Weave::Warm::ActionEntry::mAction

Một chức năng để thực hiện Hành động.

mActionType

ActionType nl::Weave::Warm::ActionEntry::mActionType

Loại Hành động mà Mục nhập này thực hiện.

mN NeedaryActiveSystemFeatures

FlagsType nl::Weave::Warm::ActionEntry::mNecessaryActiveSystemFeatures

Lưu trữ các Tính năng Hệ thống là điều kiện tiên quyết để thực hiện ở dạng khẳng định của Hành động.