Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Dệt::Cảnh ấm::Thao tác

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mAction
ActionFunction
Một hàm để thực thi Hành động.
mActionType
Loại Hành động có liên quan đến Mục nhập này.
mNecessaryActiveSystemFeatures
FlagsType
Lưu trữ các Tính năng hệ thống mà sẽ cần thiết để thực hiện hình thức khẳng định của Hành động.

Thuộc tính công khai

hành động

ActionFunction nl::Weave::Warm::ActionEntry::mAction

Một hàm để thực thi Hành động.

Loại mAction

ActionType nl::Weave::Warm::ActionEntry::mActionType

Loại Hành động có liên quan đến Mục nhập này.

mNeeuaryActiveSystemTính năng

FlagsType nl::Weave::Warm::ActionEntry::mNecessaryActiveSystemFeatures

Lưu trữ các Tính năng hệ thống mà sẽ cần thiết để thực hiện hình thức khẳng định của Hành động.