nl::Weave::WeaveMessageInfo

#include <src/lib/core/WeaveMessageLayer.h>

Thông tin về thông báo Weave đang trong quá trình gửi hoặc nhận.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

DestNodeId
uint64_t
Giá trị nhận dạng nút đích của thông báo Weave.
EncryptionType
uint8_t
Loại mã hoá dùng cho thông báo Weave.
Flags
uint32_t
Nhiều loại cờ liên quan đến thông báo của Weave; xem WeaveMessageFlags.
InCon
Đường kết nối (nếu có) qua đó nhận được thư.
InPacketInfo
const IPPacketInfo *
Thông tin về Địa chỉ IP của thư đã nhận.
KeyId
uint16_t
Giá trị nhận dạng khoá mã hoá của thông báo Weave.
MessageId
uint32_t
Giá trị nhận dạng thông báo của thông báo Weave.
MessageVersion
uint8_t
Phiên bản của thông báo Weave.
PeerAuthMode
WeaveAuthMode
Phương tiện mà người gửi thư được xác thực.
SourceNodeId
uint64_t
Giá trị nhận dạng nút nguồn của thông báo Weave.

Hàm công khai

Clear()
void

Thuộc tính công khai

DestNodeId

uint64_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::DestNodeId

Giá trị nhận dạng nút đích của thông báo Weave.

EncryptionType

uint8_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::EncryptionType

Loại mã hoá dùng cho thông báo Weave.

Cờ

uint32_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::Flags

Nhiều loại cờ liên quan đến thông báo của Weave; xem WeaveMessageFlags.

InCon

WeaveConnection * nl::Weave::WeaveMessageInfo::InCon

Đường kết nối (nếu có) qua đó nhận được thư.

Chỉ có ý nghĩa đối với tin nhắn đến.

InPacketInfo

const IPPacketInfo * nl::Weave::WeaveMessageInfo::InPacketInfo

Thông tin về Địa chỉ IP của thư đã nhận.

Chỉ có ý nghĩa đối với tin nhắn đến.

KeyId

uint16_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::KeyId

Giá trị nhận dạng khoá mã hoá của thông báo Weave.

MessageId

uint32_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::MessageId

Giá trị nhận dạng thông báo của thông báo Weave.

MessageVersion

uint8_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::MessageVersion

Phiên bản của thông báo Weave.

PeerAuthMode

WeaveAuthMode nl::Weave::WeaveMessageInfo::PeerAuthMode

Phương tiện mà người gửi thư được xác thực.

Chỉ có ý nghĩa đối với tin nhắn đến.

SourceNodeId

uint64_t nl::Weave::WeaveMessageInfo::SourceNodeId

Giá trị nhận dạng nút nguồn của thông báo Weave.

Hàm công khai

Xoá

void nl::Weave::WeaveMessageInfo::Clear()