Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: SubscriptionEngine :: OutEventParam

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionEngine.h>

Tham số gửi đi cùng với các sự kiện được tạo trực tiếp từ thành phần này.

Tóm lược

Chức năng công cộng

Clear (void)
void

Chức năng công cộng

Thông thoáng

void Clear(
  void
)