nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::Dấu thời gian

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Liên minh cung cấp hệ thống đặt ứng dụng hoặc dấu thời gian UTC.

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

Timestamp(void)
Hàm dựng mặc định.
Timestamp(utc_timestamp_t aUtc)
Hàm dựng dấu thời gian UTC.
Timestamp(timestamp_t aSystem)
Hàm dựng dấu thời gian của hệ thống.

Thuộc tính công khai

systemTimestamp
Dấu thời gian hệ thống.
utcTimestamp
Dấu thời gian UTC.

Thuộc tính công khai

Dấu thời gian hệ thống

timestamp_t systemTimestamp

Dấu thời gian hệ thống.

Dấu thời gian

utc_timestamp_t utcTimestamp

Dấu thời gian UTC.

Hàm công khai

Dấu thời gian

 Timestamp(
  void
)

Hàm dựng mặc định.

Dấu thời gian

 Timestamp(
  utc_timestamp_t aUtc
)

Hàm dựng dấu thời gian UTC.

Dấu thời gian

 Timestamp(
  timestamp_t aSystem
)

Hàm dựng dấu thời gian của hệ thống.