Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hệ thống :: ObjectArena

#include <src/system/SystemObject.h>

A union template used for representing a well-aligned block of memory.

Tóm lược

Chi tiết
Tham số mẫu
ALIGN
một tên kiểu với các thuộc tính căn chỉnh cho khối.
SIZE
kích thước không đổi của khối tính bằng byte.

Thuộc tính công cộng

uAlign
ALIGN
uMemory [SIZE]
uint8_t

Thuộc tính công cộng

uAlign

ALIGN uAlign

uMemory

uint8_t uMemory[SIZE]