Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hệ thống::ObjectArena

#include <src/system/SystemObject.h>

A union template used for representing a well-aligned block of memory.

Tóm tắt

Chi tiết
Thông số mẫu
ALIGN
tên loại có thuộc tính căn chỉnh cho khối.
SIZE
kích thước không đổi của khối tính bằng byte.

Thuộc tính công khai

uAlign
ALIGN
uMemory[SIZE]
uint8_t

Thuộc tính công khai

Căn chỉnh

ALIGN uAlign

Bộ nhớ u {1/}

uint8_t uMemory[SIZE]