Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

BluetoothGattCharacteristic

public class BluetoothGattCharacteristic extends Object

Dòng Tóm tắt thông tin

UUID bảo vệ mUuid

Công Constructor Summary

Phương pháp nào Tóm tắt

BluetoothGattDescriptor
getDescriptor (UUID uuid)
BluetoothGattService
UUID
getUuid ()
byte []
boolean
setValue (byte [] giá trị)

Kế thừa Phương pháp Tóm tắt thông tin

Lĩnh vực

bảo vệ UUID mUuid

công Constructors

công BluetoothGattCharacteristic ()

Các phương pháp công cộng

công BluetoothGattDescriptor getDescriptor (UUID uuid)

Thông số
uuid

công BluetoothGattService getService ()

công UUID getUuid ()

byte nào [] getValue ()

public boolean setValue (byte [] giá trị)

Thông số
giá trị