Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Đặc tính Bluetooth

lớp công khai BluetoothGattcharacteristic mở rộng Đối tượng

Tóm tắt trường

UUID được bảo vệ mUuid

Tóm tắt về hàm dựng công cộng

Tóm tắt phương thức công khai

BluetoothGattDescriptor
getDescriptor (UUID uuid)
BluetoothGattService
mã nhận dạng duy nhất (UUID)
byte[]
boolean
giá trị setValue(byte[] giá trị)

Tóm tắt phương pháp kế thừa

Trường

UUID được bảo vệ mUuid

Hàm dựng công cộng

public BluetoothGattcharacteristic ()

Phương thức công cộng

công khai BluetoothGattDescriptor getDescriptor (UUID uuid)

Các thông số
uuid

BluetoothGattService công khai getService ()

UUID công khai getUuid ()

byte công khai[] getValue ()

giá trị boolean công khai setValue (byte[] giá trị)

Các thông số
value