Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

BluetoothGattDescriptor

lớp công cộng BluetoothGattDescriptor mở rộng Đối tượng

Tóm tắt trường

byte cuối cùng tĩnh công khai [] DISABLE_NOTIFICATION_VALUE
byte cuối cùng tĩnh công khai []ENABLE_INDICATION_VALUE
byte cuối cùng tĩnh công khai [] ENABLE_NOTIFICATION_VALUE
UUID được bảo vệ mUuid

Tóm tắt về cấu tạo công cộng

Tóm tắt phương pháp công khai

BluetoothGattCharacteristic
UUID
byte []
boolean
setValue (giá trị byte [])

Tóm tắt phương pháp kế thừa

Lĩnh vực

byte cuối cùng tĩnh công khai [] DISABLE_NOTIFICATION_VALUE

byte cuối cùng tĩnh công khai [] ENABLE_INDICATION_VALUE

byte cuối cùng tĩnh công khai [] ENABLE_NOTIFICATION_VALUE

UUID mUuid được bảo vệ

Người xây dựng công cộng

công cộng BluetoothGattDescriptor ()

Phương thức công khai

public BluetoothGattCharacteristic getCharacteristic ()

public UUID getUuid ()

byte công khai [] getValue ()

public boolean setValue (byte [] giá trị)

Thông số
giá trị