Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

BluetoothGattDescriptor

public class BluetoothGattDescriptor extends Object

Dòng Tóm tắt thông tin

public static byte thức [] DISABLE_NOTIFICATION_VALUE
public static byte thức [] ENABLE_INDICATION_VALUE
public static byte thức [] ENABLE_NOTIFICATION_VALUE
UUID bảo vệ mUuid

Công Constructor Summary

Phương pháp nào Tóm tắt

BluetoothGattCharacteristic
UUID
getUuid ()
byte []
boolean
setValue (byte [] giá trị)

Kế thừa Phương pháp Tóm tắt thông tin

Lĩnh vực

public static byte thức [] DISABLE_NOTIFICATION_VALUE

public static byte thức [] ENABLE_INDICATION_VALUE

public static byte thức [] ENABLE_NOTIFICATION_VALUE

bảo vệ UUID mUuid

công Constructors

công BluetoothGattDescriptor ()

Các phương pháp công cộng

công BluetoothGattCharacteristic getCharacteristic ()

công UUID getUuid ()

byte nào [] getValue ()

public boolean setValue (byte [] giá trị)

Thông số
giá trị