Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Thiết bị tính năng

enum chung kết cuối cùng DeviceFeatures mở rộng Enum < DeviceFeatures >

Tóm tắt thực địa

chung kết chung val

Tóm tắt phương pháp kế thừa

Giá trị Enum

Thiết bị tĩnh cuối cùng Thiết bị tính năng LinePowered

Thiết bị tĩnh cuối cùng Thiết bị tính năng Không có

Thiết bị tĩnh cuối cùng Thiết bị tính năng Bảo vệ_HomeAlarmLinkCapable

Lĩnh vực

chung cuộc int val