Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

RendezvousMode

public Final enum RendezvousMode mở rộng Enum < RendezvousMode >

Tóm tắt trường

int cuối cùng công khai val

Tóm tắt phương pháp kế thừa

Giá trị Enum

công khai tĩnh cuối cùng RendezvousMode EnableThreadRendezvous

công khai tĩnh cuối cùng RendezvousMode EnableWiFiRendezvousNetwork

công khai tĩnh cuối cùng RendezvousMode Không có

Lĩnh vực

công khai cuối cùng int val