nl::ArgParser::HelpOptions

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

OptionSet phổ biến để xử lý các tuỳ chọn thông tin (trợ giúp, phiên bản).

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::ArgParser::OptionSetBase

Hàm khởi tạo và hàm phá

HelpOptions(const char *appName, const char *appUsage, const char *appVersion)
HelpOptions(const char *appName, const char *appUsage, const char *appVersion, const char *appDesc)

Thuộc tính công khai

AppDesc
const char *
Mô tả mục đích/hành vi của ứng dụng.
AppName
const char *
Tên của ứng dụng dòng lệnh.
AppUsage
const char *
Một chuỗi ngắn mô tả cú pháp dòng lệnh của ứng dụng.
AppVersion
const char *

Hàm công khai

HandleOption(const char *progName, OptionSet *optSet, int id, const char *name, const char *arg)
virtual bool
PrintBriefUsage(FILE *s)
void
In đoạn mô tả ngắn về cách sử dụng lệnh, sau đó là hướng dẫn cách yêu cầu trợ giúp thêm.
PrintLongUsage(OptionSet *optSets[], FILE *s)
void
In đầy đủ thông tin về việc sử dụng, bao gồm cả thông tin về tất cả lựa chọn có sẵn.
PrintVersion(FILE *s)
void

Thuộc tính công khai

AppDesc

const char * AppDesc

Mô tả mục đích/hành vi của ứng dụng.

AppName

const char * AppName

Tên của ứng dụng dòng lệnh.

AppUsage

const char * AppUsage

Một chuỗi ngắn mô tả cú pháp dòng lệnh của ứng dụng.

AppVersion

const char * AppVersion

Hàm công khai

HandleOption

virtual bool HandleOption(
 const char *progName,
 OptionSet *optSet,
 int id,
 const char *name,
 const char *arg
)

HelpOptions

 HelpOptions(
 const char *appName,
 const char *appUsage,
 const char *appVersion
)

HelpOptions

 HelpOptions(
 const char *appName,
 const char *appUsage,
 const char *appVersion,
 const char *appDesc
)

PrintBriefUsage

void PrintBriefUsage(
 FILE *s
)

In đoạn mô tả ngắn về cách sử dụng lệnh, sau đó là hướng dẫn cách yêu cầu trợ giúp thêm.

PrintLongUsage

void PrintLongUsage(
 OptionSet *optSets[],
 FILE *s
)

In đầy đủ thông tin về việc sử dụng, bao gồm cả thông tin về tất cả lựa chọn có sẵn.

PrintVersion

void PrintVersion(
 FILE *s
)