Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: ArgParser :: OptionSetBase

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

Một OptionSet trong đó trình xử lý là một hàm ảo.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: ArgParser :: OptionSet
Các lớp con đã biết trực tiếp: nl :: ArgParser :: HelpOptions

Người xây dựng và Người phá hủy

OptionSetBase ()

Chức năng công cộng

HandleOption (const char *progName, OptionSet *optSet, int id, const char *name, const char *arg)=0
virtual bool

Chức năng công cộng

HandleOption

virtual bool HandleOption(
  const char *progName,
  OptionSet *optSet,
  int id,
  const char *name,
  const char *arg
)=0

OptionSetBase

 OptionSetBase()