Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::ArgParser::OptionSetBase

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

OptionSet mà trình xử lý là một hàm ảo.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::ArgParser::OptionSet
Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::ArgParser::HelpOptions

Hàm dựng và hàm phá hủy

OptionSetBase()

Hàm công khai

HandleOption(const char *progName, OptionSet *optSet, int id, const char *name, const char *arg)=0
virtual bool

Hàm công khai

Tên người dùng

virtual bool HandleOption(
  const char *progName,
  OptionSet *optSet,
  int id,
  const char *name,
  const char *arg
)=0

OptionSetBase

 OptionSetBase()