nl::ArgParser::OptionSetBase

Đây là lớp trừu tượng.

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

Một OptionSet trong đó trình xử lý là một hàm ảo.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::ArgParser::OptionSet
Lớp con đã biết trực tiếp: nl::ArgParser::HelpOptions

Hàm khởi tạo và hàm phá

OptionSetBase()

Hàm công khai

HandleOption(const char *progName, OptionSet *optSet, int id, const char *name, const char *arg)=0
virtual bool

Hàm công khai

HandleOption

virtual bool HandleOption(
  const char *progName,
  OptionSet *optSet,
  int id,
  const char *name,
  const char *arg
)=0

OptionSetBase

 OptionSetBase()