Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Ble :: BLEEndPoint

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Ble :: BleLayerObject

Các loại công khai

@13 enum
AlignT typedef
uint64_t
OnConnectCompleteFunct )(BLEEndPoint *endPoint, BLE_ERROR err) typedef
void(*
OnConnectionClosedFunct )(BLEEndPoint *endPoint, BLE_ERROR err) typedef
void(*
OnMessageReceivedFunct )(BLEEndPoint *endPoint, PacketBuffer *msg) typedef
void(*

Thuộc tính công cộng

OnConnectComplete
OnConnectCompleteFunct
OnConnectionClosed
OnConnectionClosedFunct
OnMessageReceived
OnMessageReceivedFunct
mState
enum nl::Ble::BLEEndPoint::@13

Chức năng công cộng

Abort (void)
void
Close (void)
void
IsUnsubscribePending (void) const
bool
Receive (PacketBuffer *data)
Send (PacketBuffer *data)
StartConnect (void)

Các loại công khai

@ 13

 @13

Căn chỉnhT

uint64_t AlignT

OnConnectCompleteFunct

void(* OnConnectCompleteFunct)(BLEEndPoint *endPoint, BLE_ERROR err)

OnConnectionClosedFunct

void(* OnConnectionClosedFunct)(BLEEndPoint *endPoint, BLE_ERROR err)

OnMessageReceiveFunct

void(* OnMessageReceivedFunct)(BLEEndPoint *endPoint, PacketBuffer *msg)

Thuộc tính công cộng

OnConnectComplete

OnConnectCompleteFunct OnConnectComplete

OnConnectionClosed

OnConnectionClosedFunct OnConnectionClosed

OnMessageReceive

OnMessageReceivedFunct OnMessageReceived

mState

enum nl::Ble::BLEEndPoint::@13 mState

Chức năng công cộng

Huỷ bỏ

void Abort(
  void
)

Đóng

void Close(
  void
)

IsUnsubscribePending

bool IsUnsubscribePending(
  void
) const 

Nhận được

BLE_ERROR Receive(
  PacketBuffer *data
)

Gửi

BLE_ERROR Send(
  PacketBuffer *data
)

StartConnect

BLE_ERROR StartConnect(
  void
)